PROJECT DESCRIPTION

การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดลำพูน (Site
Selection)
1.1) ข้อมูลสภาพข้อเท็จจริงทุกต้าน รวมทั้งศักยภาพ โอกาส ข้อจำกัด และอื่นๆ ที่จะมีผล
ทั้งในเชิงบวก และเชิงลบ ต่อการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดลำพูน
1.2) บริเวณพื้นที่ทางเลือกที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสมต่อการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
ในพื้นที่จังหวัดลำพูน อย่างน้อย 2 พื้นที่ โดยเป็นการขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ หรือการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยเรียงลำดับ
ความสำคัญจากการพิจารณาปัจจัยสภาพแวดล้อมทุกด้าน


PROJECT DETAIL

  • Client: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
  • Location: จังหวัดลำพูน
  • Duration: 21 กรกฎาคม 2565 – 17 ธันวาคม 2565