PROJECT DESCRIPTION

ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา โดยครอบคลุมกระบวนการศึกษาตั้งแต่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในการวางผัง ได้แก่ นโยบายและแผนงาน-โครงการที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ และระดับจังหวัด การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลรายสาขา ทั้งในด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์ที่ดิน ฯลฯ ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการกำหนดพื้นที่ที่มีความเหมาะสมทางกายภาพในการพัฒนาและการอนุรักษ์ โดยเทคนิควิธี Spatial Surface Analysis (PSA) และ จัดทำ SWOT Analysis และการบูรณาการข้อมูลทุกด้าน ร่วมกับการคาดประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจ ประชากร แรงงาน ความต้องการการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื้นที่ชุมชนเมือง พื้นที่อุตสาหกรรม และพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อนำมาจัดทำผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่รายสาขา ได้แก่ ผังระบบเมืองและชุมชน ผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผังอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผังพื้นที่เสี่ยงภัย ผังพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อนำไปวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมาอย่างมีทิศทางและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาในอนาคต
โดยกระบวนการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมานี้ จะมีกระบวนการระดมความคิดเห็นของประชาชน การประชุมกลุ่มย่อย และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518

PROJECT DETAIL

  • Client: กรมโยธาธิการและผังเมือง
  • Location: จังหวัดนครราชสีมา
  • Duration: 23 กันยายน 2557 – 30 กันยายน 2558