PROJECT DESCRIPTION

ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราชตามบทบาท ประเด็นยุทธศาสตร์ ศักยภาพ และสถานการณ์การพัฒนาพื้นที่จังหวัด ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและเป็นที่ยอมรับของประชาชนทุกภาคส่วน จัดทำผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และการพัฒนารายสาขา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาในด้านต่างๆ พร้อมจัดทำแผนงาน โครงการให้กับจังหวัดอย่างบูรณาการ จัดทำผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นแนวทางและกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน และโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ตามวิธีการ ขั้นตอน และองค์ประกอบของการวางและจัดทำผังเมืองรวมแห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 จัดทำผังพื้นที่ปฏิบัติการ (Action Area Plan) โดยจัดทำผังรายละเอียดโครงการพัฒนาเฉพาะเรื่องที่ต้องการส่งเสริมพัฒนาหรือพื้นที่ที่มีปัญหาเร่งด่วน เพื่อให้สามารถนำผังไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการจัดทำผังพัฒนาพื้นที่อำเภอ โดยกำหนดแนวทาง และมาตรการพัฒนาพื้นที่ระดับอำเภอ เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการพัฒนาในพื้นที่ตามหลักวิชาการผังเมืองPROJECT DETAIL


  • Client: กรมโยธาธิการและผังเมือง
  • Location: จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • Duration: 4 กุมภาพันธ์ 2558 – 30 มีนาคม 2559