PROJECT DESCRIPTION

จังหวัดนครสวรรค์ เป็นจังหวัดที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ศูนย์การธุรกิจข้าวสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย การผลิตและการแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและการกระจายสินค้าเกษตร นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมถึงมีโอกาสจากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล มีความพร้อมด้านการคมนาคมขนส่งตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในระยะที่สามารถเชื่อมต่อกับกรุงเทพมหานครและส่วนอื่น ๆ ของประเทศไทยได้โดยสะดวก มีแนวโน้มการพัฒนาและขยายตัวทางเศรษฐกิจค่อนข้างมาก ซึ่งจากการเร่งรัดพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ ทำให้เมืองเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและมีการพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็ว การเติบโตดังกล่าวอาจส่งผลกระทบและปัญหาบางประการ ดังนั้น เพื่อให้ก้าวทันกับทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการลงุทนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและขนส่งการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและอุทกภัย จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น


PROJECT DETAIL

  • Client: กรมโยธาธิการและผังเมือง
  • Location: จังหวัดนครสวรรค์
  • Duration: 10 พฤษภาคม 2565 – 31 ตุลาคม 2566