PROJECT DESCRIPTION

ด้วยกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ พ.ศ. 2554 ได้บังคับใช้มาตั้งแต่ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และมีการแก้ไข 1 ครั้ง (ฉบับที่ 2) ใน พ.ศ. 2559 แต่เนื่องจากสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมของเมืองนครสวรรค์ มีการเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ ทำให้ผังเมืองรวมเดิมนั้น ไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาพื้นที่หรือการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศกับนานาประเทศ ไม่เหมาะสมที่จะรองรับการพัฒนาเมือง หรือการดำรงรักษาเมืองต่อไป
“เทศบาลนครนครสวรรค์ จึงมีความประสงค์ดำเนินการศึกษาเพื่อวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและด้านอื่นๆ ในขอบเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ และการแก้ไขผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 เพื่อประโยชน์สาธารณะ และให้ทันกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเร็วที่สุด”


PROJECT DETAIL

  • Client: เทศบาลนครนครสวรรค์
  • Location: จังหวัดนครสวรรค์
  • Duration: 2 กุมภาพันธ์ 2565 – 27 มกราคม 2566