PROJECT DESCRIPTION

ภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ที่มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อยุทธศาสตร์การ พัฒนาประเทศ เนื่องมาจากรัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาพื้นที่ต่อยอดการ พัฒนาบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (ESB) เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่ระเบียง เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) ให้เป็นประตูสู่เศรษฐกิจโลกด้าน อุตสาหกรรมศักยภาพที่ใช้เทคโนโลยี ขั้นสูง และศูนย์กลางคมนาคม ขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศ ทั้งภาพรวมของภาคตะวันออกยังเป็น แหล่งเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ ศูนย์รวมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และบันเทิงที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ มีเขตเศรษฐกิจพิเศษเชื่อมโยง การค้าชายแดนไทย-กัมพูชา และเป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวจากภาค มาหานคร ด้วยความได้เปรียบเชิงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และมีระบบ โครงข่ายการคมนาคมที่สามารถเชื่อมโยงกับเมืองต่างๆ ทั้งภายในประเทศ และภูมิภาค จึงเป็นโอกาสและความท้าทายของภาคตะวันออกในการเพิ่ม ขีดความสามารถทางการแข่งขัน และการกระจายความเจริญทาง เศรษฐกิจไปยังเมืองและชุมชนต่างๆ ดังนั้นการวางผังภาคตะวันออกที่ได้ ดําเนินการมาตั้งแต่ ปี 2550 จึงจําเป็นต้องมีการปรับปรุงผังเพื่อให้สอด รับกับนโยบายและบริบทการพัฒนาประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป

PROJECT DETAIL

  • Client: กรมโยธาธิการและผังเมือง
  • Location: พื้นที่วางผังครอบคลุมอาณาเขตการปกครอง 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ ตราด โดยมีพื้นที่ครอบคลุมเชื่อมโยงกับกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล และภาคอื่นๆ รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านที่เกี่ยวข้อง
  • Duration: 17 เมษายน 2561 – 8 ตุลาคม 2562
    (ระยะเวลาการดําเนินโครงการ 540 วัน)