PROJECT DESCRIPTION

ดําเนินการเพื่อวางและจัดทําผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้ง ที่ 4) ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมการพัฒนาเมืองที่ เปลี่ยนแปลงไป และประกาศเป็นกฎกระทรวงใช้บังคับต่อเนื่องจาก กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ภายใต้ การศึกษายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี การวางผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การพัฒนาระบบขนส่ง มวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การเข้าสู่สังคมผู้สูง วัย การเผชิญกับปัญหาความมั่นคงของกรุงเทพมหานครและประเทศไทย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การดําเนินงาน มีกระบวนการศึกษาและ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางและจัดทําผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ให้มีมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสม สอดคล้องกับ สภาพข้อเท็จจริงด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม แนวโน้มการพัฒนาเมือง นโยบายของภาครัฐ และความต้องการของประชาชน รวมทั้งเป็นไปตาม หลักวิชาการด้านผังเมือง เป็นผังเมืองรวมที่สามารถชี้นําการพัฒนาเมือง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนของสังคม และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและบริหารจัดการเมืองในอนาคต 20 ปี (พ.ศ. 2580) ทั้งนี้ยังมีการจัดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นต่างๆจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงาน และตัวแทนประชาชนที่เกี่ยวข้องทั้งในเขต พื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล รวมถึงจังหวัด ฉะเชิงเทรา และนครนายก โดยผลการศึกษาจะเน้นรูปแบบของการหารือ ประชุมระดมความคิดเห็นของหน่วยงาน คณะทํางานร่วม รวมถึงการจัด ประชุมหารือมาตรการทางผังเมืองและแนวทางวิธีการดําเนินการ

PROJECT DETAIL

  • Client: สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
  • Location: จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  • Duration: 27 เมษายน 2560 – 27 เมษายน 2562
    (ระยะเวลาการดําเนินโครงการ 720 วัน)