PROJECT DESCRIPTION

การจัดทํามาตรการโอนสิทธิการพัฒนา (Transfer of Development Rights หรือ TDR) และมาตรการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ (Planned Unit Development หรือPUD) เพื่อนํามาใช้ในการดําเนินการให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเมือง และสร้างความเป็นธรรมในสังคม เพื่อนํามาตรการโอนสิทธิการพัฒนาและมาตรการพัฒนาโครงการขนาด ใหญ่มาใช้บังคับใน ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อกําหนดแนวทางและวิธีการในการนํามาตรการโอนสิทธิการพัฒนามา ใช้บังคับในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร และเพื่อกําหนดแนวทางและ วิธีการในการนํามาตรการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ มาใช้บังคับในผัง เมืองรวมกรุงเทพมหานครให้เกิดความยืดหยุ่นและเป็นทางเลือกในการ พัฒนาภายใต้เงื่อนไขพิเศษ จึงมีความจําเป็นต้องศึกษาและวิเคราะห์ใน รายละเอียดทั้งมาตรการโอนสิทธิการพัฒนาและมาตรการพัฒนา โครงการขนาดใหญ่ อันจะเป็นแนวทางและแบบอย่างในการนําไปปฏิบัติ ให้เหมาะสม สามารถนํามาเป็นมาตรการที่ใช้บังคับในผังเมืองรวม กรุงเทพมหานครฉบับใหม่ต่อไป

PROJECT DETAIL

  • Client: สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
  • Location: จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  • Duration: 6 เมษายน 2560 – 5 มกราคม 2561
    (ระยะเวลาการดําเนินโครงการ 270 วัน)