PROJECT DESCRIPTION

ดําเนินการจัดทําเกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน เนื่องจาก ปัจจุบันเกณฑ์มาตรฐานผังเมืองรวมดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น การดําเนินการจัดทําเกณฑ์และ มาตรฐานผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีเกณฑ์และ มาตรฐานที่ใช้ในการวางและจัดทําผังเมืองรวมและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการผังเมือง ที่เป็นปัจจุบันและตอบสนองกับการพัฒนาเมืองระดับ สากล และให้มีเกณฑ์และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการวางและจัดทําผัง เมืองรวม โดยดําเนินกระบวนการศึกษาตั้งแต่ศึกษา ทบทวน เกณฑ์ มาตรฐานและข้อกําหนดที่ใช้ในการวางและจัดทําผังเมืองรวมประเมิน ความเหมาะสมกับขนาดและบทบาทของเมือง ปัญหา ข้อจํากัดในการ ปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานด้านผังเมืองทั้งในด้านกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรวบรวม ประมวล และ ศึกษาเกณฑ์มาตรฐานด้านผังเมืองจากมาตรฐาน กฎหมายจากหน่วยงาน ต่างๆ ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบเกณฑ์และมาตรฐานผังเมือง มาตรการ วิธีการ และเครื่องมือ กรณีตัวอย่างของต่างประเทศที่ประสบความสําเร็จ เพื่อสรุปมาตรการทางผังเมืองหรือเครื่องมือต่างๆ ที่เหมาะสมสําหรับ นําไปจัดทําเกณฑ์และมาตรฐานที่ใช้ในการวางผังเมืองและการพัฒนา เมือง นอกจากนี้ ยังมีการจัดให้มีการประชุม สัมมนา เพื่อรับฟังความ คิดเห็นจากผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันวิชาชีพ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และจัดทําคู่มือ เกณฑ์และมาตรฐานผังเมืองรวม เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานใน กระบวนการจัดทําผังเมืองรวมต่อไป

PROJECT DETAIL

  • Client: กรมโยธาธิการและผังเมือง
  • Location: ประเทศไทย
  • Duration: 17 มกราคม 2560 – 10 กรกฎาคม 2561