PROJECT DESCRIPTION

ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดกระบี่ตามบทบาท ประเด็น ยุทธศาสตร์ ศักยภาพ และสถานการณ์การพัฒนาพื้นที่จังหวัด ให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและเป็นที่ยอมรับของประชาชนทุกภาคส่วน จัดทําผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่จังหวัดกระบี่ และการพัฒนารายสาขา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาในด้านต่างๆ พร้อมจัดทําแผนงาน โครงการให้กับจังหวัดอย่างบูรณาการ จัดทําผังเมืองรวมจังหวัดกระบี่ เพื่อเป็นแนวทางและกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน และโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ตามวิธีการ ขั้นตอน และองค์ประกอบของการวางและจัดทําผังเมืองรวมแห่ง พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 จัดทําผังพื้นที่ปฏิบัติการ (Action Area Plan) โดยจัดทําผังรายละเอียดโครงการพัฒนาเฉพาะเรื่องที่ ต้องการส่งเสริมพัฒนาหรือพื้นที่ที่มีปัญหาเร่งด่วน เพื่อให้สามารถนําผัง ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการจัดทําผังพัฒนาพื้นที่อําเภอ โดยกําหนดแนวทางและมาตรการพัฒนาพื้นที่ระดับอําเภอ เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการพัฒนาในพื้นที่ตามหลักวิชาการผังเมือง

PROJECT DETAIL

  • Client: กรมโยธาธิการและผังเมือง
  • Location: จังหวัดกระบี่
  • Duration: 11 มกราคม 2559 – 5 มีนาคม 2560