PROJECT DESCRIPTION

ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ตามบทบาท ประเด็นยุทธศาสตร์ ศักยภาพ และสถานการณ์การพัฒนาพื้นที่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและเป็นที่ยอมรับของประชาชนทุกภาคส่วน จัดทำผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่ และการพัฒนารายสาขา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาในด้านต่างๆ พร้อมจัดทำแผนงาน โครงการอย่างบูรณาการ จัดทำผังเมืองรวมเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เพื่อเป็นแนวทางและกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน และโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ตามวิธีการ ขั้นตอน และองค์ประกอบของการวางและจัดทำผังเมืองรวมแห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 จัดทำผังพื้นที่ปฏิบัติการ (Action Area Plan) โดยจัดทำผังรายละเอียดโครงการพัฒนาเฉพาะเรื่องที่ต้องการส่งเสริมพัฒนาหรือพื้นที่ที่มีปัญหาเร่งด่วน เพื่อให้สามารถนำผังไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ตามหลักวิชาการผังเมือง

PROJECT DETAIL

  • Client: กรมโยธาธิการและผังเมือง
  • Location: จังหวัดแพร่
  • Duration: 24 ธันวาคม 2558 – 18 กันยายน 2559