PROJECT DESCRIPTION

ดำเนินการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมสมุทรปราการ (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์แวดล้อมการพัฒนาเมืองที่เปลี่ยนไป ข้อมูลจำนวนประชากรเป้าหมายในการวางผังฯ ข้อกำหนดและการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ด้านสิ่งแวดล้อมการกำจัดขยะมูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน การคัดแยกขยะโดยใช้หลักการนำมาใช้ใหม่ (3R) และจัดหาพื้นที่นันทนาการให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่และด้านการคมนาคม นโยบาย โครงการของรัฐให้ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ระบบเชื่อมต่อ และวางผังพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้า (TOD) เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว สีเหลือง และสีม่วงโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงาน มีกระบวนการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางและจัดทำผังเมืองรวมสมุทรปราการ (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ให้มีมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม แนวโน้มการพัฒนาเมือง นโยบายของภาครัฐ และความต้องการของประชาชน รวมทั้งเป็นไปตามหลักวิชาการด้านผังเมือง เป็นผังเมืองรวมที่สามารถชี้นำการพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งนี้ยังมีการจัดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นต่างๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงาน และตัวแทนประชาชนที่เกี่ยวข้องทั้งในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ


PROJECT DETAIL

  • Client: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
  • Location: จังหวัดสมุทรปราการ
  • Duration: กันยายน 2563 – พฤศจิกายน 2564