เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาม 2559 ฝ่ายผังเมืองและออกแบบชุมชนเมืองของบริษัทฯ ได้จัดงานสัมมนาโครงการมาตรการด้านผังเมือง ให้กับคณะเจ้าหน้าที่สำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เกี่ยวกับการกำหนดมาตรการทางผังเมือง ซึ่งงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานให้บริการที่ปรึกษาของบริษัทฯ ในโครงการการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมของมาตรการตามผังเมืองรวมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาในพื้นที่เขตกรุงเทพฯชั้นในและเขตกรุงเทพฯชั้นกลาง