เมื่อวันพุธที่ 29 กันยายน 2564 ฝ่าย Project Management & Construction Supervision (PMC) บริษัทโชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ลงนามสัญญาจ้างบริหารและควบคุมงานก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม smart park ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยงานนี้ บริษัทโชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษานำกลุ่มกิจการค้าร่วม อันประกอบด้วย บริษัทดีเอ๊กซ์ ดีไซน์ บริษัทวิสิษฐ์เอ็นจิเนียริ่ง และบริษัทพีเอซี คอนซัลแตนท์ งานสมาร์ทพาร์ค ของ กนอ.นี้ เป็นหนึ่งในงานสำคัญของแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ชาติที่รัฐบาลจะใช้เป็นการผลักดันกระตุ้นเศรษฐกิจของประทศในยี่สิบปีข้างหน้า

เป็นอีกหนึ่งโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในปี 2564 ที่บริษัทโชติจินดาฯ (CCCL) ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้เข้าร่วมดำเนินงาน