สืบเนื่องจากการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง  เรื่อง การจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015  ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมนอกสถานที่ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ณ โรงแรม เดอะ ไดนาสตี้ บางกอก  เรื่อง ข้อกำหนดในการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ ดร. อนุรักษ์  จันทร์ศิริ เป็นวิทยากรการอบรม  มีรายละเอียดข้อกำหนดพื้นฐาน  เอกสารที่ต้องจัดทำ  ตามด้วย Workshop การทำ  Work Instruction และ SWOT โดยแบ่งกลุ่มงาน Workshop ตามฝ่ายต่างๆ และให้แต่ละฝ่ายนำเสนองานตัวอย่าง Work Instruction และ SWOT ตามที่เข้าใจ ซึ่งภายหลังวิทยากรเห็นว่าแต่ละฝ่ายยังไม่เข้าใจการเขียนงานนี้ และจะจัดให้มีการทำ workshop ของแต่ละฝ่ายเป็นการภายใน โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล และติดตามประเมินผล จะเป็นผู้ประสานงานนี้ในครั้งต่อไปโดยเร็ว เพื่อให้ทันเวลาการขึ้นทะเบียน ระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015  ภายในเดือนตุลาคม 2559 นี้