โครงการสํารวจและจัดทําข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และจัดทําข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคารมาตราส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอก ชุมชนระดับเทศบาล จังหวัดพังงา

Read More

โครงการสำรวจ และจัดทำข้อมูลกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS มาตราส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัดกาฬสินธุ์ อุดรธานี และสกลนคร

Read More