โครงการพัฒนาและเพิ่มเติมฐานข้อมูลตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4.0 (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ) (ฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1)

Read More

โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลสำรวจสถานะปัจจุบันของตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพื้นที่เป้าหมาย 15 จังหวัด (จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น ราชบุรี สุราษฎร์ธานี และสงขลา) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Read More

โครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)และจัดทำข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคารมาตราส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัดปัตตานี

Read More

โครงการสำรวจและจัดทำข้อมูลทางกายภาพการผังเมืองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)และจัดทำข้อมูลการใช้ประโยชน์อาคารมาตราส่วน 1:4,000 ในบริเวณพื้นที่นอกชุมชนระดับเทศบาล จังหวัดศรีสะเกษ

Read More