โครงการศึกษาออกแบบทางวิศวกรรมเบื้องต้น  พร้อมเอกสารประกวดราคา  และจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) งานวางท่อส่งน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บริเวณท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ

Read More
  • 1
  • 2