New Year Celebration Lunch & Gifts Exchange, 25 January 2019

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 บริษัทฯได้จัดงานต้อนรับปีใหม่ เริ่มด้วยการกล่าวสรุปงาน โครงการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาโดยผู้บริหารทั้งสองท่าน...

Read More

New Year 2018 Celebration Lunch & Gifts Exchange

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 บริษัทฯได้จัดงานต้อนรับปีใหม่ด้วยการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันและแลกเปลี่ยนของขวัญระหว่างผู้บริหารและพนักงาน...

Read More

New Year 2017 Celebration Lunch, Gifts Exchange, Dhamma Talk & Meditation Practice

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 บริษัทฯได้จัดงานต้อนรับปีใหม่ด้วยการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันและแลกเปลี่ยนของขวัญระหว่างผู้บริหารและพนักงาน...

Read More