KM activity in the GIS Department

รศ.ดร.วิชัย พันธนะหิรัญ ผู้อำนวยการฝ่ายสำรวจและแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้จัดให้มีการอบรมภายในของฝ่ายสำรวจและแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์...

Read More

Training & Workshops for Requirements of ISO 9001:2015 Quality Management System

สืบเนื่องจากการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เรื่อง การจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015...

Read More

22nd Anniversary Celebration, Sports Day & Annual Trophy Award to Best Employees

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 บริษัทฯได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปีของการก่อตั้งบริษัทฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล...

Read More

ISO 9001:2015 Training sessions for ISO 9001:2015 Quality Management System

ภายใต้ภาวการณ์แข่งขันในปัจจุบัน และเพื่อเพิ่มมาตรฐานการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ...

Read More

Annual Company Trip to Jeju Island, South Korea

วันที่ 4-7 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานเดินทางท่องเที่ยวประจำปี ไปเกาะเจจู สาธารณรัฐเกาหลี ได้รับความรู้มากมายทั้งการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ อย่างครบถ้วน ...

Read More