Seminar on Comprehensive Planning Measures with Dept. of City Planning Officers, BMA, at Asia Hotel, Bangkok

เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาม 2559 ฝ่ายผังเมืองและออกแบบชุมชนเมืองของบริษัทฯ ได้จัดงานสัมมนาโครงการมาตรการด้านผังเมือง ให้กับคณะเจ้าหน้าที่สำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง...

Read More

KM activity in the GIS Department

รศ.ดร.วิชัย พันธนะหิรัญ ผู้อำนวยการฝ่ายสำรวจและแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้จัดให้มีการอบรมภายในของฝ่ายสำรวจและแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์...

Read More

Training & Workshops for Requirements of ISO 9001:2015 Quality Management System

สืบเนื่องจากการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เรื่อง การจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015...

Read More

22nd Anniversary Celebration, Sports Day & Annual Trophy Award to Best Employees

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 บริษัทฯได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปีของการก่อตั้งบริษัทฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล...

Read More

ISO 9001:2015 Training sessions for ISO 9001:2015 Quality Management System

ภายใต้ภาวการณ์แข่งขันในปัจจุบัน และเพื่อเพิ่มมาตรฐานการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ...

Read More